Статут БО « МБФ «Творча Криївка»

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Протоколом № 1 Загальних зборів

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ТВОРЧА КРИЇВКА»

від 14 квітня 2016 року

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

СТАТУТ

 

БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

«МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД

«ТВОРЧА КРИЇВКА»

 

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна, м. Київ

 

 

2016 рік

Стаття I.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.     БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ТВОРЧА КРИЇВКА» (далі – Фонд) створюється як благодійний фонд відповідно до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”. Фонд не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між засновниками та учасниками.

1.2.     Фонд діє на підставі законодавства України, а також Статуту.

1.3.     Засновником Фонду є:

·        фізична особа – громадянка України – Маслова Віталіна Юріївна 29 грудня 1977 року народження, паспорт серії СО номер 513021 виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 24 листопада 2000 року, яка зареєстрована за адресою: 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок № 168-є, квартира 410.

ідентифікаційний номер 2848713483.

1.4.     Адреса фонду: 02091, м. Київ, вул. вул. Харківське шосе, будинок № 168-є, квартира 410.

1.5.     Фонд має статус юридичної особи приватного права з моменту державної реєстрації. Фонд від власного імені набуває майнові та особисті немайнові права, бере на себе зобов’язання, є стороною у судах і третейських судах в Україні та в юрисдикційних органах інших держав.

1.6.     Фонд має відокремлене майно і самостійний баланс. Фонд відкриває рахунки в національній та іноземних валютах у банківських установах в установленому законодавством порядку.

1.7.     Фонд має печатку, що містить його повне найменування, штампи і бланки, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджує Правління.

1.8.     Фонд має повне найменування:

українською мовою – БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ТВОРЧА КРИЇВКА»; Скорочене найменування БО «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ТВОРЧА КРИЇВКА»

англійською мовою – CHARITABLE ORGANIZATION «INTERNATIONAL CHARITABLE FOUNDTION NATIONAL «TVORCHA KRYIVKA». Скорочене найменування: СО «ICF NATIONAL «TVORCHA KRYIVKA».

 

Стаття II. МЕТА, СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЦІЛІ ТА СТАТУТНІ  ЗАВДАННЯ

 

2.1 Основною метою Фонду є провадження благодійної діяльності у таких сферах:

1) охорона здоров’я;

2) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

3) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

4) наука і наукові дослідження;

5) права людини і громадянина та основоположні свободи;

6) розвиток територіальних громад;

7) розвиток міжнародної співпраці України;

8) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

9) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

10) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану;

11) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; сприяння та допомога учасникам антитерористичних операцій та/або бойових дій; військовослужбовцям та/або їх підрозділам: Збройних Сил України, Національній гвардії України, Служби безпеки України,Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України,Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам які проходять військову службу на території України і військовослужбовцям зазначених вище військових формувань та/або правоохоронних органів; особам, які виконують військовий обов'язок за межами України та членам їх сімей; військовослужбовцям, які отримали статус інваліда в  результаті проходження військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов'язаного з проходженням військової служби, та членам їх сімей; членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти; військовозобов'язаним та резервістам, призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, і членів їх сімей, запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, під час акцій протесту; у результаті соціальних конфліктів; нещасних випадків; жертвам катувань та/або репресій; вимушеним переселенцям/мігрантам (в т.ч. особам з тимчасово окупованих територій України та/або територій проведення антитерористичної операції), допомога та запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків;

2.2 Цілями Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених Законом “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

2.3 Для виконання своєї мети і відповідно до чинного законодавства Фонд виконує такі основні завдання: 

2.3.1      в установленому законом порядку сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних,  місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища набувачів благодійної допомоги, у відповідності до основної мети фонду, шляхом зайняття благодійною діяльністю, в т.ч. збирання коштів і матеріальних цінностей;

2.3.2      сприяння розвитку в сферах благодійності в інтересах суспільства та/або захисту законних інтересів бенефіціарів;

2.4  Предметом діяльності Фонду задля досягнення мети та виконання статутних  завдань є:

2.4.1     надання практичної матеріальної допомоги;

2.4.2     популяризація діяльності Фонду, поширення інформації та пропагування її ідей, мети, статутних завдань та символіки;

2.4.3     надання методичної, інформаційної, організаційної, а також фінансової підтримки фізичним особам, неприбутковим організаціям, іншим юридичним особам, що беруть участь у програмах і проектах, пов’язаних з метою діяльності Фонду;

2.4.4     сприяння здійсненню меценатської діяльності;

2.4.5     участь в організації та фінансуванні міжнародних і національних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів та інших заходів, досліджень і консультацій, пов’язаних зі статутними завданнями;

2.4.6     участь у реалізації програм (проектів) та організації заходів, спрямованих на розвиток благодійної діяльності;

2.4.7     участь у розробці, громадському обговоренні, консультаціях, експертизі, моніторингу, оцінці регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети і статутних завдань;

2.4.8     отримання і надання грантів, іншої фінансової допомоги, організація збору пожертв і добровільних внесків у грошовій і речовій формах від резидентів України та нерезидентів;

2.4.9     проведення благодійних заходів у встановленому законодавством порядку, розробка і виконання цільових благодійних програм, контрактів (договорів) про благодійну допомогу;

2.4.10 встановлення і розвиток міжнародних гуманітарних зв’язків, сприяння співпраці (в т.ч. міжнародній).

 

Стаття III. ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ

 БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

 

3.1.    Відповідно до законодавства України і Статуту Фонд здійснює благодійну діяльність у таких формах:

         3.1.1. безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

3.1.2. безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

3.1.3. безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

3.1.4. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

3.1.5.  благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

3.1.6. публічний збір благодійних пожертв;

3.1.7. управління благодійними ендавментами;

3.1.8. виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

3.1.9. проведення благодійних аукціонів, розіграшів, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;

3.1.10. відшкодування витрат бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав, зазначених у пунктах 3.1.1 – 3.1.9 цієї статті.

 

Стаття IV. ПРАВА ФОНДУ

 

4.1.     Для здійснення статутної діяльності Фонд має право в установленому порядку:

4.1.1.        укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Фонду з органами державного управління та місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, а також громадянами та громадськими об’єднаннями;

4.1.2.        представляти і захищати свої права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах, третейських судах та юрисдикційних органах інших держав;

4.1.3.        самостійно визначати форми, об’єкти, бенефіціарів, а також обсяг, місце (територію) і строки надання благодійної допомоги;

4.1.4.        бути засновником (учасником) міжнародних і національних спілок, асоціацій та інших добровільних об’єднань, що сприяють виконанню статутних завдань Фонду;

4.1.5.        організовувати збір благодійних пожертв та допомоги, внесків від юридичних і фізичних осіб, міжнародних організацій, а також іншого майна для виконання статутних завдань Фонду;

4.1.6.        бути отримувачем гуманітарної допомоги;

4.1.7.        створювати і припиняти відокремлені підрозділи Фонду на території України та інших держав;

4.1.8.        засновувати засоби масової інформації, підприємства, установи (заклади) та організації, а також бути субєктом видавничої діяльності без мети одержання прибутку;

4.1.9.        здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, що сприяє досягненню статутних цілей Фонду;

4.1.10.   встановлювати почесні відзнаки і винагороди Фонду для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань;

4.1.11.   самостійно визначати умови оплати праці працівників і посадових осіб Фонду;

4.1.12.   здійснювати благодійні програми (проекти) самостійно або разом з іншими благодійниками;

4.1.13.   одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для досягнення мети та завдань Фонду;

4.1.14.   бути суб’єктом інформаційних відносин згідно з законодавством України у сфері інформації, пропагувати ідеї, символіку, мету та статутні завдання Фонду.

4.2. Фонд має право реалізовувати і інші права благодійних організацій визначені законодавством або не заборонені законодавством.

 

Стаття V.  УЧАСНИКИ ФОНДУ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ. ПРИЙНЯТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ

 

5.1.     Учасниками Фонду можуть бути дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які підтримують цілі та мету створення та діяльності Фонду, а також надали Фонду фінансову чи іншу майнову або немайнову допомогу.

5.2.     Учасниками Фонду можуть бути юридичні особи приватного права через своїх повноважних представників, які підтримують цілі та мету створення та діяльності Фонду, прийняли рішення про участь у діяльності Фонду та призначення уповноваженого представника, а також надали Фонду фінансову чи іншу майнову або немайнову допомогу.

5.3.     Участь в Фонді є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі учасників Фонду.

5.4.     Прийняття до складу учасників Фонду здійснюється рішенням Правління Фонду на підставі розгляду поданої письмової заяви кандидатом. 

5.5.     Правління приймає рішення про прийняття особи до складу учасників Фонду та вносить відповідний запис у Реєстр учасників Фонду не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

5.6.     Правління має право відмовити у прийнятті особи до складу учасників Фонду. Правління має право делегувати право прийняття до складу учасників Фонду відокремленим підрозділам Фонду або іншим статутним органам.

5.7.     Учасники Фонду мають право:

5.7.1.   брати участь у статутній діяльності Фонду, тимчасових і постійних допоміжних органах;

5.7.2.   надавати фінансову, іншу майнову чи особисту допомогу Фонду;

5.7.3.   вносити пропозиції і заяви на розгляд органів управління Фонду;

5.7.4.   мати вільний доступ до рішень органів управління, звітів та іншої інформації про діяльність Фонду;

5.7.5.   мати інші права, передбачені статутом.

5.8.     Учасники Фонду зобов`язані:

5.8.1.   сприяти Фонду в здійсненні його статутних завдань, в тому числі шляхом участі у благодійній діяльності Фонду

5.8.2.   пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Фонду;

5.8.3.   дотримуватися вимог Фонду щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка визнається конфіденційною;

5.8.4.   подавати органам управління Фонду інформацію, необхідну для виконання статутних завдань.

5.8.5.   виконувати вимоги керівних органів Фонду, відокремленого підрозділу, у якому учасник Фонду перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

5.8.6.   припинення участі в Фонді може відбуватись на підставі письмової заяви учасника, поданої до Правління не менш ніж за 30 календарних днів;

5.8.7.   Участь в Фонді припиняється у разі смерті особи.  Припинення участі не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів. Припинення участі може бути наслідком припинення перебування особи на посаді в Фонді.

5.8.8.   Правління приймає рішення про виключення учасника із складу учасників Фонду в випадку: неодноразового порушення вимог Статуту; вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Фонду; вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Фонду; неучасті в діяльності Фонду протягом 6 попередніх місяців.

5.8.9.   Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються Загальними зборами.

 

Стаття VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

 

6.1.     Органами управління Фонду є:

6.1.1.   Вищий орган управління – Загальні збори учасників;

6.1.2.   Правління;

6.1.3.   Наглядова Рада.

6.2.     Вищим орган управління Фонду є Загальні збори учасників Фонду.

6.3.     Виконавчим органом управління Фонду є Правління, що створюється Загальними зборами для забезпечення основної діяльності Фонду у складі не менше трьох осіб, з яких обирається Голова Правління та члени правління.

6.4.     Поточне управління Фондом та забезпечення його фінансово-господарської діяльності здійснює Голова Правління, який обирається Загальними зборами.

6.5.     Контролюючі функції здійснює Наглядова рада, яка складається із Голови та членів Наглядової Ради, які обираються Загальними зборами.

6.6.     Органи управління Фонду мають право створювати і припиняти постійні і тимчасові допоміжні органи за напрямами діяльності Фонду, затверджувати положення про ці органи, призначати і заміщувати їх членів у відповідності до Статуту. Члени указаних органів не зобов’язані бути учасниками Фонду.

 

Стаття VII. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

 

7.1.     Вищим органом управління Фонду є Загальні збори учасників.

7.2.     Загальні збори учасників приймають та оформлюють рішення про виконання своїх статутних повноважень, до яких належать:

7.2.1.        внесення змін до Статуту Фонду;

7.2.2.        затвердження основних напрямів діяльності і благодійних програм Фонду;

7.2.3.        призначення або обрання, та зупинення повноважень, чи припинення (відкликання) членів виконавчого органу та Наглядової Ради;

7.2.4.        прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду;

7.2.5.        затвердження звітів Наглядової Ради, зокрема, щодо виконання благодійних програм і цільового використання майна Фонду;

7.2.6.        розгляд скарг на рішення, дій або бездіяльність органів управління, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів;

7.2.7.        затвердження рішень про участь Фонду у спілках та інших об'єднаннях.

 

Стаття VIII. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ

 

8.1.     Правління є виконавчим органом управління Фонду.

8.2.     Правління призначається Загальними зборами учасників на три роки у складі не менше трьох осіб, у тому числі Голови Правління.

8.3.     Голова Правління скликає засідання Правління не рідше, ніж один раз на три місяці. На письмову вимогу Загальних зборів учасників Фонду або Наглядової Ради Фонду, Голова Правління скликає позачергове засідання протягом 10 календарних днів.

8.4.     Правління правомочне приймати рішення, якщо в засіданні бере участь більшість членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів, якщо Правління не визначить окремим рішенням кваліфіковану більшість. Кожен член Правління діє в особистій якості і має один ухвальний голос.

8.5.     До повноважень Правління належать:

8.5.1.        визначеннях конкретних завдань і форм діяльності Фонду та забезпечення виконання рішень Загальних зборів учасників Фонду;

8.5.2.        скликання засідань, комісій, підготовка проектів рішень, інших документів та їх подання на розгляд Загальних зборів учасників Фонду;

8.5.3.        управління майном Фонду та активами відповідно до рішень Загальних зборів учасників Фонду;

8.5.4.        затвердження і зміни оперативних та фінансових планів, положень про відокремлені підрозділи, подання річних планів, бюджетів, балансів і звітів на затвердження Загальних зборів учасників Фонду;

8.5.5.        прийняття рішень про створення і припинення відокремлених підрозділів Фонду, а також її підприємств, установ та організацій, обрання їх керівних органів;

8.5.6.        встановлення і присвоєння почесних відзнак Фонду.

 

Стаття IX.  ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ФОНДУ

 

9.1.     Голова правління Фонду керує його поточною діяльністю відповідно до законодавства України, Статуту, а також рішень Загальних зборів учасників Фонду і Правління.

9.2.     Голова правління призначається і заміщується Загальними зборами учасників Фонду. Голова правління підзвітний Загальним зборам учасників.

9.3.     Загальні збори можуть достроково припинити повноваження Голови Правління, на підставі: письмової заяви Голови Правління; вступу Голови Правління на державну або іншу публічну службу; завдання рішеннями, діями або бездіяльністю Голови Правління значної майнової або немайнової шкоди Фонду.

9.4.     Голова правління Фонду має  повноваження:

9.4.1.        забезпечення виконання рішень органів управління Фонду;

9.4.2.        офіційного представлення Фонду без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими особами в Україні та інших державах;

9.4.3.        призначення заступників і видання довіреностей іншим особам на юридичні дії від імені Фонду;

9.4.4.        укладання договорів та здійснення інших правочинів від імені Фонду;

9.4.5.        відкриття і закриття в рахунків Фонду в банках та інших фінансових установах;

9.4.6.        право підпису банківських та інших фінансових документів;

9.4.7.        затвердження штатного розпису, прийняття і звільнення працівників, організація їх роботи, видання наказів, розпоряджень та інструкцій, обов’язкових для працівників Фонду, розробка положень Фонду;

9.4.8.        прийняття рішень щодо інших поточних питань діяльності Фонду, а також здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Фонду в межах визначених Статутом.

 

Стаття X.  НАГЛЯДОВА РАДА

 

10.1.  Наглядова Рада є органом, який має контролюючі та консультативні                              повноваження щодо діяльності Фонду відповідно до вимог законодавства і Статуту. Наглядова Рада здійснює перевірку і контроль за фінансовою діяльністю Фонду, а також створених Фондом підприємств, установ та організацій, та контролює цільове використання майна Фонду.

10.2.  Наглядова Рада може створюватись, якщо Фонд має принаймні десять       учасників. Членами Наглядової Ради не можуть бути члени виконавчого органу. Голова Наглядової Ради обирається Наглядовою Радою.

10.3.  Наглядову Раду Фонду скликає її Голова на чергове засідання не рідше, ніж раз на шість місяців. Позачергове засідання Наглядової Ради Фонду скликається протягом 20 календарних днів на підставі письмової вимоги Загальних зборів учасників, Правління або будь-якого члена Наглядової Ради Фонду.

10.4.  У засіданнях Наглядової Ради Фонду може брати участь представник Правління Фонду з правом дорадчого голосу. Наглядова Рада Фонду приймає рішення простою більшістю голосів членів Наглядової Ради.

 

Стаття XI. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ) ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ФОНДУ

 

11.1.   Фонд може мати на праві власності або інших речових правах  рухоме і нерухоме майно (в тому числі житлові і нежитлові приміщення і транспортні засоби), кошти в національній та іноземних валютах, нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Фонду.

11.2.  Джерелами формування доходів та майна Фонду можуть бути:

11.2.1.   кошти і майно, які надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування;

11.2.2.   пасивні доходи відповідно до законодавства України;

11.2.3.   дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

11.2.4.   благодійна допомога, гуманітарна і технічна допомога, які надходять відповідно до міжнародних договорів;

11.2.5.   кошти і майно, які надходять від основної діяльності Фонду відповідно до Статуту та законодавства України.

11.3.  Доходи або майно Фонду не підлягають розподілу між його засновниками, учасниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого учасника Фонду, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

11.4. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

Стаття XII. КОНТРОЛЬ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

 

12.1.  Фонд та створені ним установи, підприємства, організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, подають статистичну, фінансову та іншу звітність, реєструються у визначених законом державних органах та установах, вносять до бюджету та цільових державних фондів платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

12.2.  Фонд періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює звіти про структуру та розмір своїх доходів і витрат, а також умови та напрямки використання доходів і майна Фонду для здійснення благодійної діяльності.

12.3.  Фонд складає і надає спеціальні звіти благодійникам або їх правонаступникам на підставі їх письмових запитів у порядку, встановленому Правлінням або правочинами благодійників.

12.4.  Фонд може вимагати спеціальні звіти від осіб, що отримали від нього благодійну допомогу, про використання указаної допомоги.

 

Стаття XIII.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ

 

13.1.  Зміни до Статуту Фонду затверджуються окремим рішенням Загальних зборів учасників відповідно до пункту 7.2 Статуту.

13.2.  Зміни до Статуту Фонду підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

 

Стаття XIV. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ

 

14.1. Учасники Фонду можуть створювати відокремлені підрозділи, за територіальним принципом місця проживання учасників, не менш ніж двома учасниками Фонду. Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і керуються у своїй діяльності Статутом Фонду.

14.2. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – Збори учасників відокремленого підрозділу Фонду та виконавчий орган - керівника відокремленого підрозділу Фонду, який обирається Правлінням Фонду.

14.3. Положення про відокремлені підрозділи розробляється Головою Правління та затверджується Правлінням. Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність у відповідності до затвердженого положення про відокремлений підрозділ, веде облік учасників, що приймаються до Фонду відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження, надані керівними органами Фонду. Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Фонду тільки на підставі довіреностей, виданих Головою Правління.

 

Стаття XV. ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ

 

15.1   Припинення Фонду може проводитися шляхом його злиття, поділу, приєднання, перетворення або ліквідації у порядку, визначеному                   законодавством України і Статутом.

15.2    Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів учасників Фонду про злиття, приєднання, поділ або перетворення Фонду. Загальні Збори визначають правонаступників Фонду, до яких в установленому законодавством порядку передається сукупність прав та обов`язків Фонду. Правонаступниками Фонду не можуть бути юридичні особи, метою діяльності яких є одержання та розподіл прибутку.

15.3   Підстави та порядок примусової ліквідації Фонду і звернення стягнень на її кошти та інше майно визначає законодавство України.

15.4   Добровільна ліквідація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів учасників  Фонду, яке визначає порядок і строки такої ліквідації відповідно до законодавства України.

15.5   Правління Фонду у випадку добровільної ліквідації виконує функції ліквідаційної комісії Фонду, якщо Загальні збори учасників Фонду не призначать іншого органу.

15.6   Ліквідаційна комісія виконує функції управління справами Фонду з дня її призначення. Ліквідаційна комісія виступає в судах і виконує інші дії від імені Фонду, що припиняється.

15.7   Активи Фонду, що залишилися після розрахунків з кредиторами Фонду під час його ліквідації, передаються одній чи кільком благодійним організаціям.

15.8   У випадках, визначених законом, або у випадку відсутності благодійних організацій, які дають згоду на прийняття активів Фонду під час його ліквідації, ці активи спрямовуються до Державного бюджету України.

15.9   Фонд є таким, що припинився, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

15.10   У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

 

Голова правління  

 

Маслова Віталіна Юріївна

В 2019 році "Творча Криївка" розпочинає новий проект, який є новим етапом в підтримці учасників війни на Донбасі - як ветеранів війни, так і діючих військовослужбовців.

Це проект "Мистецькі резиденції для бійців". Його особливість в тому, що кожна з резиденцій (а їх заплановано провести чотири) дає можливість групі воїнів заглибитися в мистецький процес. Кожною з чотирьох резиденцій керують учасники АТО, які самі колись приїжджали до нас на заїзди творочї реабілітації, а на сьогодні активно самореалізуються в одному з мистецтв.

Впродовж ТЕАТРАЛЬНОЇ резиденції на основі особистих історій учасників буде створено документальну виставу, яку зможуть побачити глядачі в Івано-Франківську, Києві, Львові, Дніпрі. Керівник резиденції - актор театру та кіно, доброволець, Олег Шульга (Дніпро). В проекті задіяно режисерів Євгена Степаненка (Київ, воював в 2014-2016 роках, режисер та телеведучий), Лауру Чаупале (Рига, Латвія, брала участь як митець-волонтер в заїздах творчої реабілітації), хореографа Олену Репулову (Дніпро). Наразі пройшли кастинги ми відібрали учасників цього проекту.

Під час ЛІТЕРАТУРНОЇ резиденції група бійців матиме нагоду удосконалити власні письменницькі здібності під менторською опікою відомих українських письменників: Юрія Андруховича, Тараса Прохаська, Сергія Жадана; до роботи підключаться письменники-атовці, зокрема Олександр Петров. Керує резиденцією письменник та учасник війни Василь Піддубний, голова творчої комісії - Світлана Поваляєва.

Заза Буадзе - режисер, який відкрив українцям Олега Шульгу як кіноактора, розповідає про знайомство, співпрацю, кого можна назвати талановитим актором та навіщо акторові займатися благодійністю та працювати з учасниками війни.

 Як Ви познайомилися з Олегом? Яким було Ваше перше враження?

З Олегом ми познайомилися під час відбору акторів на участь у фільмі "Червоний". Те, що ми тоді робили з нашим кастинг-директором, Аллою Самойленко, здається, до нас в Україні ще ніхто не робив. Ми вирішили мандрувати по всій Україні та шукати нові обличчя…

Я дуже добре пам'ятаю, як вперше побачив Олега на кастингу в Дніпрі… Чесно кажучи, тоді він мені не дуже сподобався, а точніше, мені не сподобалося його ставлення до того, що ми робимо: він не вірив, що це все серйозно. Оцей кастинг - це для нього не було серйозно, а це був перший в його житті кастинг в кіно.

В кінці дня, коли ми з Аллою аналізували те, що відбулося, я їй сказав про оцього дивного чувака, який не сприймає нас всерйоз. Ми говорили про нього: я казав Аллі, що він нам не підійде, хоч він і цікавий, але  не сприймає кастинг всерйоз,  не має досвіду, не має техніки. Алла тоді сказала: "А давай ще раз його запросимо?" І от, на завершення сесії кастингів в Дніпрі Олег прийшов ще раз та був самим останнім. Вдруге він прийшов іншим, більш відкритим до нас.

Далі я довіряв своїм інстинктам, які сказали мені - це він, той самий актор. І тепер очевидно те, що я тоді не помилився.

Скільки років ви знайомі?

Скільки... чотири. Так, чотири роки. За чотири роки ми зняли з ним два фільми! Афігєть! Щось я зараз усвідомив: всього чотири роки - і два великі фільми! Це якась фантастика, я лише щойно подумав про це.

 Опишіть коротко як Ви тепер бачите результати творчої діяльності Олега.

Тепер він став для мене рідним. Зараз я його дуже добре знаю. Що я знаю та бачу? Зараз говоритиму дуже прямо, непрофесіоналу може здаватися, що це дуже грубо, але скажу правду. Насправді, я - акторський режисер. Історії, які я розповідаю, проявляються через акторів, це - мій інструментарій. Я люблю працювати з акторами, саме через них, через цікавих персонажів і розповідається моя історія в фільмі.  Для мене дуже важливо, щоб за ті дві години, які йде фільм, глядач "вліз у шкіру" головного героя та разом з ним прожив цю історію.  Тому для мене головний герой - це надважливо. Це має бути така людина, в яку я можу вкласти своє бачення, самого себе. А з іншого боку я маю бути впевненим в тому, що глядач його полюбить. Оці два моменти й є суперважливими.

То це й означає для Вас, що актора можна назвати талановитим? В якій мірі це стосується Олега? Якими Ви бачите його перспективи в акторській діяльності? В кіно?

Талановитий актор... це комплексне та складне питання. Хто талановитий? Той, кому Бог дав цей дар, талант. Але, на жаль, не кожна, навіть талановита людина, має необхідну для кіно, специфічно "кіношну" органіку… І саме тому  я так люблю працювати з Олегом - у нього є цей дар, у нього це вроджена здібність.

Я вважаю, що Олег від Бога має талант, дар, цю "кінематографічну" вроджену органіку. І я пишаюся тим, що саме я відкрив Олега та його колегу по фільму "Червоний"  Миколу Березу.

Давайте називати речі своїми іменами: можливо, на сьогодні це взагалі моє найголовніше досягнення. А далі... сподіваюся, що у них обох буде неймовірно успішний шлях в кіно: вони будуть зніматися, на них очікують цікаві головні ролі.

Коли я умру, сподіваюся, що до моєї могили прийдуть обидва ці актори та скажуть: "Дякуємо, маестро!"

 Олег розпочинає підготовку до роботи в проекті, де бійців запрошують пройти акторський шлях. Це буде проект документального театру. Що Ви думаєте про доцільність такого проекту та його роль у житті бійців та суспільства?

Я думаю, що це буде цікаво та корисно для всіх, хто братиме в цьому проекті участь.  Скажу коротко: коли ти був на війні, коли війна перевернула твоє життя, коли вона так тебе змінила, що сам себе пізнати не можеш... Повірте мені, я знаю, що це: повна втрата розуміння та відчуття себе, своєї системи координат, базису. І тут прийшла війна, все взірвала, все змінила. І от, коли такі хлопці, які загубили себе.... коли їх багато: що робити?..

Їх треба поступово витягувати, треба їм допомагати, давати хоча б якісь опори, фундамент, щоб було щось на що можна спертися. Адже вони підвішені, не знають, як себе вести. І в цій ситуації такі проекти - це важлива, благородна справа. Якщо "Творча Криївка" дає цим хлопцям та дівчатам таку можливість - через театр, живопис, та все, що завгодно... Можливість хоча б сублімувати свій біль. Назвати свій біль конкретним ім'ям.

Ті, хто пройшов війну, дуже добре знають ім'я свого болю. Їхній біль носить ім'я, це "Війна". Їхній біль має ім'я. І є ми, такі собі урбаністичні обивателі. У нас є страх, і страх цей імені не має, ми ніяк не можемо зрозуміти, чого саме ми боїмося. Якщо ми об'єднуємося, то ці бійці допоможуть нам взнати ім'я нашого страху, а бійці побачать нас - тих, кого вони захищають. Заради кого вони прийняли той біль, який має ім'я "Війна". І це те, що відбувається в таких проектах.

Ми зараз говоримо про те, про що років п'ять тому ми не могли говорити, цієї тема просто не існувало для нас. Наші слова, емоції, дії, все, що ми робимо, все зливається та рухає нас в одному напрямку - в напрямку створення нової держави, нової України, нової політичної нації. Держави, найпотужнішої та наймогутнішої - я в цьому абсолютно впевнений. Що скоро Україна диктуватиме свої правила всьому світу. Ми пишемо новий кодекс Честі людини та диктуватимемо його всій Європі, всьому світові. І те, що відбувається в таких проектах, грає в цьому процесі неймовірно важливу роль. Я дякую всім, хто долучається до цього руху і бажаю сил та натхнення.

3 березня 2019 року відбувся святковий вечір та благодійний концерт Тараса Компаніченка та "Хореї козацької",  присвячений п'ятій річниці з початку роботи "Творчої Криївки". Вів вечір відомий актор, доброволець Олег Шульга - колись він приїхав як боєць на реабілітацію до Карпат, а сьогодні очолює один з нових проектів "Творчої Криївки" - "театральну резиденцію для бійців".

Під час вечора гості, які не вміщалися в польську залу кнайп-клубу "Купідон", мали можливість переглянути авторські відеороботи Андрія Шарапи (за участі бійців та волонтерів), почути відгуки воїнів-учасників реабілітаційних заїздів, придбати картини бійців на тихому аукціоні.

Головною подією вечора був фантастичний виступ "Хореї козацької" під керівництвом Тараса Компаніченка, всі присутні отримали неймовірні враження.

"Многая літа!" - співали всі присутні. На завершення вечора відбулося два сюрпризи: всіх гостей пригостили тортом від ветеранської кондитерської "Бородатий татко" та ми мали нагоду привітати Олега Шульгу з врученням йому нагороди за кращу чоловічу роль в іноземному фільмі - її привіз для Олега з Лондона режисер Заза Буадзе та вручив в кінці нашого святкового вечора.

Шостий рік волонтери та фахівці БО "МБФ "Творча Криївка" створюють умови для того, щоб Україна могла здоровим чином засвоїти отриманий під час війни досвід - ми робимо все для того, щоб травма стала ресурсом, поштовхом для зростання для

- ветеранів;

- діючих військових;

- добровольців та кадрових військових;

- родин бійців;

- родин загиблих та безвісти зниклих;

- звільнених з полону;

- волонтерів;

- жителів віддалених територій.

Маєте бажання підтримати нас? Ми будемо раді!

Приєднуйтеся до нашої команди, як

- меценат;

-фахівець;

-волонтер.